องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครคนพิการเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รับสมัครวันที่ 19-30 มิถุนายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยเจ้าพนังงานธุรการ 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเตียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาขีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางต้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณ วุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํากว่านี้ ทุกสาขาวิชาที ก.ุจ.,ก.ท, หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิขาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 19-30 มิถุนายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"