องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือก 18 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานประเภททั่วไป 18 อัตรา รับสมัครวันที่ 23 มีนาคม – 18 เมษายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานประเภททั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชํานาญการ 18 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
-เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งดํารงตําแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระดับ 2 และตําแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
-มีคุณวุฒิตรงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในตําแหน่ง ที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.จ. กําหนด ของตําแหน่งที่เปิดสอบ ตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายประกาศ
-ได้รับอัตรําเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนในตําแหน่งที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดํารงตําแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
อัตรา 15,060 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 23 มีนาคม – 18 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"