องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้าง 5 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 4 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (กู้ชีพ) ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินประกาศกําหนด

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษา ที ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและสังการ การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคารสํานักงานเขตอุตสาหกรรม) อําเภอเมือง จงหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"