องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 20-30 มิถุนายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงงานวิทยุ 3 อัตรา
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
-ได้รับโบอนุญาต หรือใบประกาศ หรือหนังสือรับรองผ่านการอบรมการใช้วิทยุสมัครเล่น หรือวิทยุสื่อสาร มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
-มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใบงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ขีพ กู้ภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
-การรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปีจากนายจ้างหรือหน่วยงาน จะต้องเป็นกรณีรับรองการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาต/ใบประกาศนียบัตรตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกําหนด และได้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะในตําแหน่งที่สมัครจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 20-30 มิถุนายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"