โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564

ชื่อตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) จำนวน 1 อัตรา
-รับสมัครเพศขายและเพศหญิง มีสัญขาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครสอบ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
-รับสมัครเพศชายและเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาชาพณิชการ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่องการรับสมัครงาน

สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"