องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 10 อัตรา รับสมัครวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐทีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐทีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐทีใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)

1.พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
-ได้รับใบอนุญาตขับรถ ประเภทส่วนบุคคล ชนิดที่ 1 (บ.1) โดยจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
-มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญในการขับรถยนต์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปีโดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน และระยะเวลาดังกล่าวจะต้องมีใบอนุญาตขับรถตามข้อ 2 ด้วย

2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
-ได้รับใบอนุญาตขับรถ ประเภท ทุกประเภท ชนิดที่ 2 (ท.2) ขึ้นไป โดยจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
-มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน และระยะเวลาดังกล่าวจะต้องมีใบอนุญาตขับรถตามข้อ 2 ด้วย

3.พนักงานขับรถยนต์ (รถสุขาเคลื่อนที่) 1 อัตรา
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา
-ได้รับใบอนุญาตขับรถ ประเภท ทุกประเภท ชนิดที่ 2 (ท.2) ขึ้นไป โดยจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
-มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน และระยะเวลาดังกล่าวจะต้องมีใบอนุญาตขับรถตามข้อ 2 ด้วย

พนักงานจ้างทั่วไป

1.คนงานทั่วไป 2 อัตรา
-ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"