สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 14-20 มีนาคม 2566

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือบระกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาบที่ปฏิบัติ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส (บริเวณศาลากลางหลังเก่า) ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 14-20 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"