วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงงานราชการ

วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 27-31 มีนาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบางนรา เรื่อง รับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบ สารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เนต/เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์/ธุรกิจคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์อาร์ต / ศาสตร์คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์/คอมพิวเตอร์และสถิติ/คอมพิวเตอร์การศึกษา เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์สารสนเทศ/เทคโนโลยีและสารสนเทศ/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี สื่อสารการศึกษา/ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา/ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ/ระบบและการจัดการสารสนเทศ/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา/การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์/สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศสํานักงาน/วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้น แต่ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกําหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหลังวันได้รับการทําสัญญาจ้าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคบางนรา อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 27-31 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"