สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2566

ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานขับรถยนต์ราชการ 6 อัตรา
-สัญชาติไทย
-เพศชาย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
-วุฒิการศึกษา จบการศึกษาไม่ตํากว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
-มีใบอนุญาตขับขีรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และหากมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ (มีเอกสารรับรอง) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (สด.9)
-มีทักษะการขับรถที่ดี ปลอดภัย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎจราจร
-มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบํารุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างดี
-สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกสถานที่ ทุกจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ
-มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
-ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาจนถึงจําคุก เว้นแต่คดีที่กระทําโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดใดๆ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ถนนพิชิตบํารุง ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รับสมัครบัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"