สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 9-16 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง 1 อัตรา
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
-มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ตําบลฆอเลาะ อําเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิลําเนาที่สมัครสอบ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-มีความสนใจจะเรียนรู้ และมีจิตอาสาในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน/ตําบล
-มีทักษะ ความสามารถในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําเอกสารแนวทาง/โครงการได้ด้วยตนเอง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรสงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 9-16 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"