สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครลูกจ้าง

สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
บัณฑิตแรงงาน (ประจำตำบลพร่อน อำเภอตากใบ) 1 อัตรา
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
-มีภูมิลําเนาอยูไนพื้นที่ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิลําเนาที่สมัครสอบ ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน
-มีความสนใจจะเรียนรู้ และมีจิตอาสาไนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน/ตําบล
-มีทักษะ ความสามารถในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําเอกสารแนวทาง/โครงการได้ด้วยตนเอง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"