สำนักงานกศน.จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา

สำนักงานกศน.จังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-8 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 5 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือ คุรุสภาให้การรับรอง หรือ
-กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

2.ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ปอเนาะ 2 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือ คุรุสภาให้การรับรอง หรือ
-กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจํา ปอเนาะ

3.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเอกอื่นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

4.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

5.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

6.เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานกศน.จังหวัดนราธิวาส เลขที่ 32 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 1-8 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"