โรงพยาบาลแว้ง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

โรงพยาบาลแว้ง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-เพศชาย(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํากว่านี้ทางกายภาพบําบัด ได้รับใบอบุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบําบัด หรือสอบผ่านรายวิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริหารงาน
-มีความถนัดทางด้านระบบทางเดินหายใจและทรวงอก และระบบประสาทเป็นพิเศษ
-มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดได้
-สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และในชุมชนได้
-ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติเป็นอันธพาล

2.ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-เพศชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
-ได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี ที่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล
-มีใจรักการบริการ มีความอดทน สามารถทํางานได้ไต้สภาวะความกดต้น
-ร่างกาย สุขภาพแข็งแรง ชื่อสัตย์ ขยันและรักความสะอาด
-เป็นคนมีไหวพริบในภารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
-ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดตที่ได้กระทําโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติเป็นอันธพาล

3.แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-เพศชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาแพทย์แผนไทย
หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทย
และผดุงครรภ์ไทย หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์
-ไม่เคยเป็นผู้ไต้รับโทษคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ
หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติเป็นอันธพาล

4.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
-ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/352ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษาซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตร
-มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในการสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
-ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติเป็นอันธพาล

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลแว้ง รับสมัครบัดนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"