สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 25-29 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) หรือ
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส (บริเวณศาลากลางหลังเก่า) ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 25-29 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"