วิทยาลัยชุมชนยะลา รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนยะลา

วิทยาลัยชุมชนยะลา รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนยะลา รับสมัครวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
แม่บ้าน 1 อัตรา
มีสัญชาติไทย
-อายุระหว่าง 25-45 ปี-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนไม่ติดสุราและการพนัน
-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรืองานอื่นของรัฐ
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารสำนักงาน วิทยาลัยชุมชนยะลา เลขที่ 2 ถนนสุขยางค์ 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"