สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ รับสมัครจ้าง 8 อัตรา

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการสัญญาจ้าง 8 อัตรา รับสมัครวันที่ 22-23 มีนาคม 2566

ประกาศสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการสัญญาจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาตรี
-มีประสบการณ์ในการดําเนินโครงการ
-สามารถวิเคราะห์สถิติทางการวิจัยได้

2.เจ้าหน้าที่ประสานงานระบบข้อมูล 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาด้าน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-สามารถพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นได้

3.เจ้าหน้าทีประสานงานและการเงินโครงการ 3 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

4.เจ้าหน้าทีประจําศูนย์ข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับอําเภอ 3 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
-มีภูมิลําเนาอยู่ใน อ.รามัน อ.กรงปินัง อ.บันนัง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://thlink.info/?go=pts@yru รับสมัครวันที่ 22-23 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"