จังหวัดยะลา รับสมัครสอบคัดเลือกสมาชิก อส.จังหวัดยะลา 73 อัตรา

จังหวัดยะลา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ประจําปี 2564 73 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.กองร้อย อส. อ.เมืองยะลา 6 อัตรา
2.กองร้อย อส. อ.เมืองเบตง 17 อัตรา
3.กองร้อย อส. อ.เมืองยะหา 8 อัตรา
4.กองร้อย อส. อ.เมืองรามัน 9 อัตรา
5.กองร้อย อส. อ.เมืองบันนังสตา 7 อัตรา
6.กองร้อย อส. อ.เมืองธารโต 17 อัตรา
7.กองร้อย อส. อ.เมืองกาบัง 2 อัตรา
8.กองร้อย อส. อ.เมืองกรงปินัง 7 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
1.คุณสมบัติและลักษณะตามพระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 และข้อบังคับที่ 1 เรื่องกําหนดวิธีการรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
-มีภูมิลําเนา อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา โดยเน้นคัดเลือกเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขต อําเภอเป้าหมาย ยกเว้นผู้สมัครไม่เพียงพอให้รับสมัครจากบุคคลที่อยู่ในอําเภอใกล้เคียง
-มีพื้นความรู้หนังสือไทยอ่านออกเขียนได้
-มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
-ไม่เป็นคนใร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
-ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวขแห่งศาสนาใด
-ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาขาด
-ไม่เป็นทหารหรือตํารวจประจําการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
-ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาล หรือเป็นผู้ดิดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย สําหรับผู้ที่มีคดีอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่คดียาเสพติด) หากไม่แจ้งในใบสมัครหากพบเจอในภายหลังถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ เป็นต้น
-เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
-มีความประพฤติเรียบร้อย มีอาชีพเป็นหลักฐาน

คุณสมบัติและลักษณะตามหนังสือสั่งการของกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
-ผู้สมัครเป็นเพศชายสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 17-60 ปี นับถึงวันสมัคร
-สมาชิกกองอาสารักษาดินแคน ประเภทสํารอง และสมาชิกชุดวักษาความปออดภัยหมู่บ้าน
-ทหารกองหนุน หรืออาสาสมัครทหารพราน หรือผู้สําเร็จการศึกษาวิชาทหาว (นศท.) ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
-เป็นบุตรของข้าราขการพลเรือน ข้าราชการครู ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกกองอาสารักษาตินแดนที่เสียขีวิต หรือได้วับบาดเจ็บจากเหตุกาวณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ และเป็นบุตรของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ว่าการอําเภอ ตามที่ตนมีความประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ (ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ณ ที่ว่าการอําเภอ ทุกแห่ง ในจังหวัดยะลา) รับสมัครวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"