โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียได้ในระดับเดียวกันในทางรังสีวิทยา ทางรังสึการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค
-สามารถเข้าปฏิบัติงานตามตารางเวรที่กําหนดได้
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
-อายุ 20-50 ปี

2.พนักงานบริการ 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิที่สูงกว่าที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด.8

3.พนักงานเปล 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทียบเท่าหรือสูงกว่า
-สามารถเข้าปฏิบัติงานตามตารางเวรที่กําหนดได้
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
-อายุ 20-35 ปี

4.พนักงานซักฟอก 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทียบเท่าหรือสูงกว่า
-สามารถเข้าปฏิบัติงานตามตารางเวรที่กําหนดได้
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
-อายุ 20-35 ปี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 รับสมัครบัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"