สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทิเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

2.นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.นิติกร 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทิเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"