สำนักงาน พมจ.ยะลา รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา (สำนักงาน พมจ.ยะลา) รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รับสมัครวันที่ 24-30 มิถุนายน 2564

นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
-มีประสบการณ์ทํางานด้านสังคมสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากการทํางาน
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
-สามารถปฏิบัติงาน ณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาสาขาอําเภอเบตง จังหวัดยะลา
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะล รับสมัครวันที่ 24-30 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครใบสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"