โรงพยาบาลรามัน รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 10-20 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ หรือการจัดการสถานพยาบาล เท่านั้น
-ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาที่สอดคล้องกันกับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2.พนักงานบริการ (งานประกัน) 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 10-20 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"