โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-22 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศโรงพยาบาลรามัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพของสภากายภาพบำบัด
-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดของสภากายภาพบำบัด

2.พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงาน) หรือ
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในสาขาพณิชยการบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี การตลาด การธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ

3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ตอนปลาย (ม.6)
-เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.๔๓ หรือ สด ๘
-ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
-สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
-อายุไม่เกิน 35 ป

4.พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือสูงกว่า
-มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
-กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.๔๓ หรือ สด ๘
-ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
-อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(งานการ เจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 รับสมัครวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"