ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครพนักงาน 8 อัตรา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา รับสมัครวันที่ 20-31 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานประจำสำนักงาน 4 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือการจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ

2.พนักงานช่างเทคนิค 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม ช่างเครื่องกล ก่อสร้าง และช่างยนต์

3.พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4.พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 20-31 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"