สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-11 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานจัดการงานบุคคล 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ กพ. รับรองทุกสาขาวิชา

2.พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าที่ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ กพ. รับรองในสาขาวิชาหรือทาง สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์

3.พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ กพ. รับรองทางการศึกษา

4.พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ กพ.รับรองทางคอมพิวเตอร์

5.ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ ก.พ.รับรองในสาขาวิชา หรือทางอิสลามศึกษา

6.ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาไทย) 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ กพ. รับรองทางภาษาไทย
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

7.ครูผู้สอน (วิชาเอกวิทยาศาสตร์) 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่ กพ. รับรอง ทางการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ หรือการสอนวิทยาศาสตร์
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ หมู่ที่1 ถนนปะฎอคือราแม ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 5-11 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"