วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 2 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 26-30 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ รหัสสาขา 601 อาหาร และโภชนาการ / โภชนาการชุมชน / โภชนบำบัด / โภชนวิทยา / เทคโนโลยีการจัดการ และบริการอาหาร / ธุรกิจอาหาร / อุตสาหกรรมอาหาร และบริการ
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่มวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย รหัสสาขา 604 ผ้า และเครื่องกาย / คหกรรม (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) / แฟชั่นเทคโนโลยีเสื้อผ้า / ออกแบบแฟชั่น และการจัดการสินค้าออกแบบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ / ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ / สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องกายมัณฑณศิลป์-แฟชั่นดีไซน์ / เทคโนโลยีเสื้อผ้า / วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม / ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา รับสมัครวันที่ 26-30 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"