สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 14-21 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา
-เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือจิตฟื้นเพือนไม่สมประกอบ
-มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับสภาพงานซึ่งต้องปฏิบัติ
-ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือโรคที่สังคมรังเกียจ โดยต้องมีใบรับรองจากแพทย์รับรอง
-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
-ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติด
-ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้ถูกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
-ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทําความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดสหุโทษทั้งนี้ ผู้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธิสมัครคัดเลือก แต่ในวันที่ทําสัญญาจ้างเหมาบริการต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกแล้ว มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 14-21 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"