คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-14 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ 1 อ้ตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
-มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทํางานเป็นทีม

2.เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า
-มีความรู้และทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบสูง เสียสละ สามารถทํางานเป็นทีม

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 8-14 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"