สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 2 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.หรือ คุรุสภาให้การรับรอง
-กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาฯ ได้

2.ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ประจําสถาบันศึกษาปอเนาะ 5 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.หรือ คุรุสภาให้การรับรอง
-กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรร หาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้

3.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีใน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดดังแนบ)
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"