สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.แพทย์แผนไทย (รพ.สต.บุดี) 1 อัตรา
-รับสมัครเพศชาย และเพศหญิง มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครคัดเลือก และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษา : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือด้านเวชกรรม หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และทางใดทางหนึ่งหรือหลากหลายดังกล่าวข้างต้น
-ไม่เคยมีประวัติกระทําผิดวินัย
-มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งที่รับผิดชอบมีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
-มีความรู้ความสามารถในการจัดการ และวางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
-มีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย และเรื่องสมุนไพร
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Power point ฯลฯ
-มีความคิดริเริมสร้างสรรค์
-มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
-มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รพ.สต.ตาเซะ) 1 อัตรา
-รับสมัครเพศชาย และเพศหญิง มิสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครคัดเลือก และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
-ไม่เคยมีประวัติกระทําผิดวินัย
-มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งที่รับผิดชอบมีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ทีดี
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั้นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
-มีความรู้ความสามารถในการจัดการ และวางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
-มีความรู้ในเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ ที่ใช้ในการให้บริการ
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา รับสมัครวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"