วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-17 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานทีปฏิบัติ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา เลขที่ 95/57 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 รับสมัครวันที่ 6-17 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"