โรงพยาบาลยะลา รับสมัครเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา รับสมัครวันที่ 18-22 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานบริการ (กลุ่มงานผู้ป่วยบอกและกลุ่มงานเวชกรรมสังคม) 2 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศบียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

2.พนักงานประจําตึก 3 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศบียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

3.พนักงานเปล 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศบียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

4.พนักงานช่วยเหลือคนใช้ 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศบียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

5.พนักงานชักฟอก 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศบียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

6.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ไต้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กําหนคว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา (เอกสารสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ระบุตําแหน่งที่สมัคร) 152 ถนบสิโรรส ดําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 รับสมัครวันที่ 18-22 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"