เทศบาลนครยะลา รับสมัครสรรหาคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา

เทศบาลนครยะลา รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 23-31 มีนาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2.ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการ คลัง การเงิน การเงินและการ ธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครยะลา รับสมัครวันที่ 23-31 มีนาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"