ธกส.ยะลา รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 อัตรา

สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า (ธกส.ยะลา) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-25 มีนาคม 2566

ประกาศสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า (ธกส.ยะลา) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา
-ต้องสําเร็จการศึกษาระดับในประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชีการตลาด

2.เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
-ต้องสําเร็จการศกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชีการตลาด

หลักฐานการสมัคร มีดังนี้

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 3เดือน (ไม่นับวันที่สมัคร)
  2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
  3. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
  4. ภาพถ่าย สค.9 จํานวน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
  5. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
  6. สําเนาภาพถ่ายใบรายงานผลการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง
  7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี )
  8. หลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 15-25 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"