องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงาน 21 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 21 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 10 มีนาคม 2566

ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานสัญญาจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้าง 1 อัตรา
-ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาเลขานุการ, สาขาวิชาอักษรศาสตร์,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชานิติศาสตร์

2.พนักงานสัญญาจ้าง งานสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
-ปริญญาตรีสาขาวิชาโฆษณา, สาขาวิชาสื่อดิจิทัล, สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

3.พนักงานสัญญาจ้าง งานตรวจสอบข้อมูลบัญช 1 อัตรา
-ปริญญาตรีสาขาวิชาบัญชีการเงิน, สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
ข้อมูลบัญชี

4.พนักงานสัญญาจ้าง งานนิติการ (2) 1 อัตรา
-ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

5.พนักงานสัญญาจ้าง งานบังคับคดี 1 อัตรา
-ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

6.พนักงานสัญญาจ้าง งานวินัย 1 อัตรา
-ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

7.พนักงานสัญญาจ้าง งานปลูกสร้างสวนป่าและภารกิจพิเศษ 1 อัตรา
-ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา

8.พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาระบบตลาดไม้เศรษฐกิจ 1 อัตรา
-ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่, สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน

9.พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าห้วยระบำ 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรกรรม
-ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา

10.พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาเลขานุการ,
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

11.พนักงานสัญญาจ้าง งานผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน 1 อัตรา
-ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางไม้
-ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมยาง)
-ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยียาง)

12.พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าท่ากุ่ม โนโบรุอุเมดะ 1 อัตรา
-ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
-ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

13.พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าเกริงกระเวีย 1 อัตรา
-ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา
-ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรป่าไม้) สาขาวิชาเกษตรป่าไม้

14.พนักงานสัญญาจ้าง งานการตลาดและสารสนเทศ 1 อัตรา
-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด,สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล,
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
-ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

15.พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่ามัญจาคีรี 1 อัตรา
-มัธยมศึกษาปีที่ 3
-มัธยมศึกษาปีที่ 6

16.พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าภูสวรรค์ 1 อัตรา
-มัธยมศึกษาปีที่ 3
-มัธยมศึกษาปีที่ 6

17.พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าพระแสง 1 อัตรา
-ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ทุกสาขาวิชา

18.พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าทุ่งตะโก – เขาไม้แก้ว 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

19.พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 1 อัตรา
-ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

20.พนักงานสัญญาจ้าง งานโรงพยาบาลช้างกระบี่ 2 อัตรา
-ปริญญาตรีสัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต (สัตวแพทย์)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สำนักบริหารกลางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โดยในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ประทับตราหน้าซองจากไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เท่านั้น ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครติดต่อประสานที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สำนักบริหารกลาง โทร 0 2282 3243 ต่อ 134 – 136 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่อไปด้วย
สำหรับใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.fio.co.th รับสมัครบัดนี้ถึง 10 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"