การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน 26 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 26 อัตรา รับสมัครวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานสนาม 26 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
-เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์2566)
-พ้นภาระทางทหารแล้ว
-สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
-ส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง ก าหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5 – 22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง น้ าหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ)
-สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
-ว่ายน้ าได้
-มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตรจากระดับพื้นดิน
-ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้พลังกายในการ ยก แบก หาม ขุด ดึง ติดตั้ง ขนย้าย คัดแยก เคลื่อนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า ประเภทงานสายอากาศ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://www.mea.or.th/job รับสมัครวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"