ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 829 อัตรา

ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 829 อัตรา รับสมัครวันที่ 25 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 107 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 67 อัตรา
3.เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย ฝ้ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 307 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ฝ้ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 10 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ฝ้ายรักษาความปลอดภัย ท่อากาศยานดอนเมือง 20 อัตรา
6.เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง 89 อัตรา
7.เจ้าหน้าที่ทำลาย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง 3 อัตรา
8.ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานตอนเมือง 4 อัตรา
9.เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 15 อัตรา
10.เจ้าหน้ารักษา ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 38 อัตรา
11.เจ้าหน้าที่ทำลาย ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 3 อัตรา
12.เจ้าหน้าที่ตรวจคัน ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้หลวง เชียงราย 6 อัตรา
13.เจ้าหน้ารักษา ความปลอดภัย ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 27 อัตรา
14.เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต 12 อัตรา
15.เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย ฝ้ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต 54 อัตรา
16.เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 11 อัตรา
17.เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 56 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
-มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
-มีสัญชาติไทย
-สามารถทำงานให้แก่ ทอท. ได้เต็มเวลา
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลส้มละลายทุจริต
-ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
วามผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
-ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
-ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
พราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
-ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมืองลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น
-ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
-ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.https://jobs.airportthai.co.th ต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และรับบัตรประจําตัวผู้สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่ต่างๆ (ในประกาศรับสมัคร) รับสมัครวันที่ 25 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"