การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน 206 อัตรา

การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงาน 206 อัตรา รับสมัครวันที่ 17-31 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี นิติศาสตร์
-ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี นิติศาสตร

2.นักวิชาการเงินและบัญชี 84 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมา
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางด้านอื่นที่ได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
-ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมา
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางด้านอื่นที่ได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได

3.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวนศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวนศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีภูมิทัศน

4.นักวิชาการเกษตร 18 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวนศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
-ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวนศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 26 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สถิติ
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิต

6.บุคลากร 4 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

7.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหารการศึกษาจิตวิทยาการเกษตรการฝึกอบรม

8.นิติกร 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย

9.นักวิชาการพัสดุ 20 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรมทางการเกษตร การเกษตร
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรมทางการเกษตร การเกษตร

10.นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์การศึกษา
การเกษตร
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์การศึกษา
การเกษตร

11.นักประชาสัมพันธ์ 3 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการประชาสัมพันธ์จิตวิทยา วารสารศาสตร์
นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน การเกษตร
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการประชาสัมพันธ์จิตวิทยา วารสารศาสตร์นิเทศศาสตร์
สื่อสารมวลชน การเกษตร

12.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 9 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร

13.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์สถิติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยี
ทางวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาขาวิชา
ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

14.เศรษฐกร 3 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาบัญชีสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาบัญชีสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

15.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาสุขาภิบาลหรือสาขาสิ่งแวดล้อม
หรือสาขาอื่นซึ่งมีวิชาเรียนด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมดูแล
ระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากหน่วยงานจัดฝึกอบรม และ
-สอบผ่านการสอบมาตรฐานจากหน่วยงานจัดสอบมาตรฐาน

16.นักวิชาการตลาด 3 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์รัฐศาสตร์
บริหารรัฐกิจ การตลาด
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ การตลาด

17.นักวิทยาศาสตร์ 17 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีเทคโนโลยียาง เทคโนโลยีพอลิเมอร์
การจัดการอุตสาหกรรมยาง
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เคมี เทคโนโลยียาง เทคโนโลยีพอลิเมอร์
การจัดการอุตสาหกรรมยาง

18.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

19.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่าตามกฎหมายก าหนด

20.วิศวกร 2 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

21.วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล

22.นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านนิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ)
ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
-ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านนิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ)
ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 17-31 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"