โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 100 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 100 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 27 กรกฎาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลหาดใหญ่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พยาบาลวิชาชีพ 100 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office, Word, Excel)
-ไม่จำกัดเพศ
-อายุตั้งแต่ 22-35 ปี
-มีความประพฤติดี กิริยามารยาทเรียบร้อย มีอัธยาศัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการติดต่อสื่อสาร สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานได้
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครบัดนี้ถึง 27 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"