โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-28 มิถุนายน 2567

ประกาศโรงพยาบาลหาดใหญ่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการสาธารณสุข (นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กร และหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)
-ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครวันที่ 4-28 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"