คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 7 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2566

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการพัสดุ (สังกัดฝ่ายพัสดุ) 7 อัตรา
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาทางบัญชี, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, นิติศาสตร์, คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-มีความรู้ความสามารถที่จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงานในต่าแหน่ง และมีความเข้าใจในประมวลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส่าเร็จรูป ได้แก่ Microsoft Word, Excel และ
Power Point
-มีทักษะที่จ่าเป็นส่าหรับการปฏิบัติงานในต่าแหน่ง เช่น การใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การเขียนหนังสือราชการ และการสรุปประเด็น
-มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน เรียนรู้ได้รวดเร็ว
-หากมีประสบการณ์การท่างานเกี่ยวกับงานพัสดุจะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://medhr.medicine.psu.ac.th/HrApply/ รับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"