สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศสำนักงานสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการอุดมศึกษา (ตำแหน่งเลขที่ 0962) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ากว่าปริญญาตรีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการภาครัฐ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรืองานที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
-มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) และโปรแกรมสำหรับการประชุมทางไกล เช่น Zoom, Microsoft Team, Google Meet, การสร้าง Dashboard,Power BI, Google Data Studio และโปรแกรมอื่นในลักษณะเดียวกัน
-มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ นำเสนอและแปลความหมายของข้อมูล
-มีความสามารถทำงานเป็นทีม อดทน มีวินัย และเสียสละเพื่อองค์กรได้ เช่น การทำงานนอกเวลางาน การท างานภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ

2.นักวิชาการอุดมศึกษา (ตำแหน่งเลขที่ 4249) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ากว่าปริญญาโท โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนนเต็ม 4.0 ผ่านการทำสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก
-มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในด้านวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การกำหนยุทธศาสตร์ วางกลยุทธ์ในงานติดตามและประเมินผล งานสรรหาและแต่งตั้งอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานในมหาวิทยาลัย งานในความรับผิดชอบที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับมอบหมาย งานวิเคราะห์และพัฒนาเพื่อการปรับปรุงสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนการน าไปสู่การแก้ไข ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัย
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรมค าสั่งการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น SPSS, SCATISCA, SASS,JASP หรือโปรแกรมอื่น หอย่างใดอย่างหนึ่ง
-มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft Office) และโปรแกรมส าหรับการประชุมทางไกล เช่น Zoom, Microsoft Team หรือ Google Meet เป็นต้น
-มีความสามารถสร้าง Infographic หรือ Dashboard หรือโปรแกรม Power BI, Google Data Studio หรือโปรแกรมอื่นในลักษณะเดียวกัน
-มีความสามารถทำงานเป็นทีม อดทน มีวินัย และเสียสละเพื่อองค์กรได้ เช่น การทำงานนอกเวลางาน การทำงานภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://resume.psu.ac.th รับสมัครบัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"