มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกพนักงานพิเศษ 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ 4 อัตรา รับสมัครวับัดนี้ถึง 16 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี ทางการศึกษา
-เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (แนบผลงานทางวิชาการ)
-กรณีมีประสบการณ์ในการสอนทางการศึกษา การทำวิจัย การเขียนตำรา การเรียนการสอน การนิเทศในสาขาการศึกษา หรือมีผลงานอื่นๆ ทางการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมยาง (Rubber Engineering) วิศวกรรมพอลิเมอร์ (Polymer Engineering) วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (Petrochemical and Polymer Engineering) เทคโนโลยียาง (Rubber Technology) เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (Polymer Technology) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมยาง (Rubber Engineering) วิศวกรรมพอลิเมอร์ (Polymer Engineering) วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (Petrochemical and Polymer Engineering) เทคโนโลยียาง (Rubber Technology) เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (Polymer Technology) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมยาง (Rubber Engineering) วิศวกรรมพอลิเมอร์ (Polymer Engineering) วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (Petrochemical and Polymer Engineering) เทคโนโลยียาง (Rubber Technology) เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (Polymer Technology) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (แนบผลงานทางวิชาการ)

3.อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดคณะนิติศาสตร์
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านนิติศาสตร์
-เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (แนบผลงานทางวิชาการ)

4.อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (แนบผลงานทางวิชาการ)

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวับัดนี้ถึง 16 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"