มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครลูกจ้าง 15 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 15 อัตรา รับสมัครภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการ (สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านงานวารสาร งานด้านวิจัย หรือมีความสามารถทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

2.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์หรืองานด้าน การจัดหารายได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์) 3 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.นักวิชาการ (สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ

5.นักวิชาการ (สังกัดฝ่ายแผนงาน) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ
-ผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)
-ผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน การบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

6.นักวิชาการ (สังกัดฝ่ายวิชาการ) 1 อัตรา
7.นักวิชาการ (สังกัดฝ่ายวิชาการ) (ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ) 1 อัตรา

8.นักวิชาการ (สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา) (ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ
-ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการให้บริการ หรือการประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

9.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (สังกัดฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบหนังสือรับรองประสบการณ์)

10.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร) 4 อัตรา

การรับสมัครงาน
1.ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
ได้ที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา หรือ ชั้น ๑ อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอ
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท ภายในวันที่ 13 มิถุนายน
2566 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.) หรือ
2.ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึงฝ่ายบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๙๐๐๐๐ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ และส่งหลักฐานการ
โอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครไปพร้อมกับใบสมัคร ภายในวันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖6 หรือ
3.สมัครออนไลน์ผ่านทาง https://ejob.tsu.ac.th/ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร
ตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี ๙๐๑-๓-๑๕๓๕๙-๓ ทั้งนี้ โปรดส่งไฟล์หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียม
การสมัครไปพร้อมกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในระบบออนไลน์ภายในวันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖6

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"