มอ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-17 กันยายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)
-หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทั่วไป อย่างน้อย 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.นักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)

3.พนักานจาจร (สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี) 1 อัตรา
-เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยังานรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี อยู่จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร โดยมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี มีผลการประเมินในปี 2565 ไม่น้อยกวาระดับ ดีมาก
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
-เพศชาย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

4.พนักงานรักษาความปลอดภัย (สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี) 3 อัตรา
-เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยังานรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี อยู่จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร โดยมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี มีผลการประเมินในปี 2565 ไม่น้อยกวาระดับ ดีมาก
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
-เพศชาย หรือเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://resume.psu.ac.th/ รับสมัครวันที่ 1-17 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"