มอ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-15 ธันวาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผูรับจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานรักษาความปลอดภัย 10 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
-เพศชาย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 บีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
*ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
-ได้รับการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจำการ(เป็นทหารเกณฑ์ ) แลวนาปลดเป็น
ทหารกองหนุน หรือ
-สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่หนวยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด (น.ศ.ท.)
ไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ 3 หรือ
-ผ่านการเกณฑ์ทหารและสำเร็จการฝึกให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรบอนุญาต
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย วาดวยกำหนด
มาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560 หรือ
-มีประสบการณ์เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของหนวยงานราชการหนวยงานขอรรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ มาแล วไม่น่อยกว่า 2 ป็ โดยมีหนังสือรับรองหรือ
-ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น โดยจะต้องมีบุคลากร (ข้าราชการลูกจ่างประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานเงินรายได) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตบัตตานี
รับรองความประพฤติดตามหนังสือรับรองที่กำหนด

2.พนักงานวิทยุ 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาไมต่ำกว่าปริะกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ำกว่านี้
-ได้รับใบประกาศ/หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
(Synthesizer) ของหนวยงานของรัฐ หรือได้รับใบอนุญาต/ใบประกาศพนักงานวิทยุสมัครเล่น
-มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 บีบริบูรณ์นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-ถ้าเป็นเพศชาย ต่องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-ถ้าเป็นผูปฏิบัติงานในงานรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตบัตตานี
อยู่ณ วันสมัคร ต้องปฏิบัติงานมาแล วไม่นอยกว่า 3 บี มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือเทียบเท่า และมีคะแนนประเมินผลปฏิบัติงานของปี 2565 และปี 2566 ระดับดีมากขึ้นไป

การรับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครเขารับการคัดเลือก ให้กรอกแบบฟอร์มการสมัครงาน และสงพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ และจ่าหน่าซองถึง “งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตบัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตบัตตานี 181 หมที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรสะมิแล อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000” โดยจะยืดวันที่สง (ประทับตรา) ของไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 095-6769919 รับสมัครวันที่ 1-15 ธันวาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"