คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครวันที่ 24 มิถุนายน 2567 – 8 กรกฎาคม 2567

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าได้สาขาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาดังต่อไปนี้ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
-ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)
-หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th
และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่ก าหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 073-331-301 โทรสาร 073-348-322 หรือ https://edu.psu.ac.th/?page_id=1424 (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) รับสมัครวันที่ 24 มิถุนายน 2567 – 8 กรกฎาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"