มอ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัคบัดนี้ 31 สิงหาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมดิจิทัล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางเทคโนโลยีสารสนเทศและต้องเรียนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

1.มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรม JAVA, MySQL, SQL, HTML, PHPและ .NET
2.สามารถวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Web application และ
Mobile application) สำหรับองค์กรได้
3.มีตรรกะในการคิดและมีความคิดสร้างสรรค์
4.มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันหรือเร่งรีบได้

ความรู้ความสามารถที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ถ้ามี)

1.มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้าน 2D และ 3D
Animation
2.มีประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้าน Immersive Graphics
3.มีประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้าน Virtual reality (VR) หรือ Augmented
reality (AR)
4.หากไม่มีความรู้และทักษะในข้อ 1-3 สามารถสมัครได้แต่จะต้องมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะ
ทางด้านนี้เพิ่มเติมหากได้รับการคัดเลือก

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://resume.psu.ac.th/ รับสมัคบัดนี้ 31 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"