สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มอ.ปัตตานี รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2566

ประกาศสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดีมานุษยวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี เน้นทักษะการฟัง พูด
-มีความมุ่งมั่นตั้งใจทางานและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและพื้นที่ต่างจังหวัดได้
-สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งวิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานี
-มีมนุษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออก มีทักษะในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
-ผู้ที่มีประสบการณ์ทางานด้านงานบริการทางวิชาการ งานศึกษาวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (แนบ
หนังสือรับรองประสบการณ์)

2.นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
-ได้รับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่าง ๆ และสื่อดิจิตอล
-สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนามาพัฒนางานในหน้าที่ได้
-มีความรู้ ความชานาญและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
-มีความมุ่งมั่นตั้งใจทางานและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและพื้นที่ต่างจังหวัดได้
-มีมนุษยสัมพันธ์ กล้าแสดงออก มีทักษะในการสื่อสาร และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://culture.psu.ac.th และทาง https://resume.psu.ac.th รับสมัครบัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"