มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัคร 12 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการและพนักงานเงินรายได้ 12 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการและพนักงานเงินรายได้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานรักษาความปลอดภัย (ชาย) 8 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
-เพศชาย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-ได้รับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (เป็นทหารเกณฑ์) แล้วนําปลดเป็นทหารกองหนุน หรือ
-สําเร็จการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (น.ศ.ท.) ไม่ตํากว่าชั้นปีที่ 3 หรือ
-ผ่านการเกณฑ์ทหารและสําเร็จการฝึกให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษความปลอดภัย พ.ศ. 2560
-มีประสบการณ์เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรอง

2.พนักงานรักษาความปลอดภัย (หญิง) 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
-เพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-สําเร็จการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (น.ศ.ท.) ไม่ตํากว่าชั้นปีที่ 3 หรือ
-เคยรับราชการทหาร ตํารวจ เคยเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือมีประสบการณ์ในด้านการรักษาความปลอดภัยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
-สําเร็จการฝึกให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560 หรือหลักสูตรอื่นเทียบได้ไม่ตํากว่านี้
-มีประสบการณ์เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรอง

3.เจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า
-มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีจิตบริการ

4.นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
-มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพื่อการจัดการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิศวกรรมคอมทิวเตอร์คณิตศาสตร์ประยุกต์ การจัดการสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)

สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://resume.psu.ac.th/

5.ช่างเทคนิค 1 อัตรา
-มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-สําเร็จการศึกษาไม่ตํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลังช่างไฟฟ้าและสือสาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างกลโรงงาน
-สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และปฏิบัติงานเวรฉุกเฉินไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืนได้
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)

สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://resume.psu.ac.th/

การรับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกแบบฟอร์มการสมัครงาน และส่งพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ และจ่าหน้าซองถึง “งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตําบลรูสะมิแล อําเภอเมืองจังหวัดปัตตานี 94000” โดยจะยืดวันที่ส่ง (ประทับตรา) ของไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 095-6749919 รับสมัครบัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"