สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงาน

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566

ประกาศสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
-ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาทางวิทยาศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Power Point Microsoft Excel Microsoft Word เป็นต้น
-มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ขั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 หมู่ที่ 8 ตําบลลําภู อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"